สรุปผลการจำหน่ายสุกร โครงการไทยนิยมยั่งยืน

จากการที่ รัฐบาลได้จัดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรได้จำหน่ายสุกรให้เกษตรกรตามโครงการทั้งสิ้น 618 ราย เป็นสุกรทั้งสิ้น 2,207 ตัว และจำแนกตามรายละเอียที่อยู่ในระดับตำบลได้ตังนี้ 

ตารางรายละเอียดการจำหน่ายสุกร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562

ที่อยู่เกษตรกร ตำบล อำเภอ จังหวัด สุกรคัดออกคละเพศ สุกรคัดออกเพศผู้ สุกรคัดออกเพศเมีย สุกรพันธุ์คละเพศ สุกรพันธุ์เพศผู้ สุกรพันธุ์เพศเมีย รวม
หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร       2   3 5
ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี         1   1
โพน คำม่วง กาฬสินธุ์         2 8 10
สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์         5   5
สำราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์       4 4 2 10
ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น           5 5
ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น         4 16 20
นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น   1 4   1   6
บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น         3   3
ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น         3 2 5
วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น           3 3
ห้วยเตย ชำสูง ขอนแก่น       5     5
ในเมือง เมือง ขอนแก่น         3   3
เมืองน้อย เมือง ขอนแก่น         2   2
ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท         3 2 5
กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ           4 4
โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ         4 16 20
เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ           1 1
ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ       8 11 4 23
ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ           4 4
ท่ามะไฟ แก้งค้อ ชัยภูมิ         3 2 5
บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ       5 2 24 31
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ       3 1 1 5
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ         4 7 11
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ       2 2 11 15
ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ           10 10
หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ   2 3     5 10
หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ           10 10
โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ           5 5
ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ       3 3 12 18
ตากแดด เมือง ชุมพร   3 2       5
บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย           4 4
เวียง เทิง เชียงราย           5 5
ห้วยแก้ว สุเทพ เชียงใหม่           3 3
ปากน้ำโพ เมือง นครรสวรรค์   2 3       5
กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา           3 3
กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา           3 3
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา           3 3
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา   4 6 4 2 16 32
กุระทุ่มลาย ประทาย นครราชสีมา         1 4 5
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา   16 8 4 6 5 39
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา           10 10
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา       5     5
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา   10 4   33 5 52
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา   4 1       5
โคกสูง เมือง นครราชสีมา 5 5 10   5   25
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา       5     5
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา       2 1 2 5
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา   1 1   1 4 7
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา   9 1       10
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา         1 1 2
ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา         1 4 5
ดงเค็ง หนองสองห้อง นครราชสีมา           5 5
ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา   3 2 17 6 7 35
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา         10 4 14
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา           1 1
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา         1 14 15
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา         3 7 10
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา   3 2   10 12 27
ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา         15 15 30
ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา   12 8   10   30
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา         1 2 3
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา   7 3   14 30 54
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา 3   2 5 10   20
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา           5 5
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา         3 7 10
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา         2 2 4
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 3 2   5 13 10 33
ในเมือง เมือง นครราชสีมา         2   2
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 4 1   8 32 18 63
บัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา       5     5
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา         1 1 2
บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา         1 4 5
บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา       1     1
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา         15 6 21
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา           2 2
ปักธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา         7 3 10
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา         5 2 7
โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา         13 2 15
พุดซา เมือง นครราชสีมา   2   3 13 7 25
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา   5 3 5 35 16 64
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา   11 11 15 99 38 174
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา         5   5
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา   4 1       5
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา         2 3 5
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา           3 3
เมืองปราสาท สูงเนิน นครราชสีมา         3   3
เมืองพลับเพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา         1 1 2
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา       3 2   5
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา   18 19   9 8 54
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา         10   10
ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา 7 3     19 6 35
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา           1 1
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา         11 4 15
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา         19 6 25
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา           5 5
สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา         23 7 30
สายออ โนนไทย นครราชสีมา   6 4       10
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา         1 4 5
สุรนารี เมือง นครราชสีมา   2 3     5 10
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา   18 12       30
หนองกระทุ่ม เมือง นครราชสีมา   2 3   1 4 10
หนองขาม จักราช นครราชสีมา 2 1     3 12 18
หนองไข่น้ำ เมือง นครราชสีมา       2 2 20 24
หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา   1 4   2 3 10
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา   3 2       5
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา         2 1 3
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา       2 1   3
หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา         5   5
หนองพลอง ประทาย นครราชสีมา         2   2
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา         4   4
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 13 48 38 22 102 54 277
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา       3 6 3 12
ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา   5 3 2 4 6 20
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา         15   15
หินโคน จักราช นครราชสีมา   3 2   1 2 8
มะเริง เมือง นครราชสีมา       5 5   10
พะเนา เมือง นครราชสีมา         1   1
เมืองยาง เมือง นครราชสีมา           2 2
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา       2   8 10
วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์   1 6   1 2 10
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์         5   5
หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์       5 5 15 25
ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ         1 5 6
โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์         1   1
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์         1   1
ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์         1 4 5
ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์         5   5
ดงอีจาน โนนสุวรรณ์ บุรีรัมย์         1   1
ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์         5   5
ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์         7 3 10
ทุ่งกระเด็น หนองกี่ บุรีรัมย์   5         5
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์         6 7 13
บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์         3 2 5
ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์         1 4 5
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์         10 5 15
แสลงพัน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์   2 3       5
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์           5 5
หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์       5 5 18 28
หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์         1   1
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์       4 1 10 15
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์         1 1 2
กระแซง สามโคก ปทุมธานี         1 4 5
หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา         1 4 5
ห้วยยางขาม จุน พะเยา       4 6 5 15
นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก   1 1   5   7
ไผ่ขอดอน เมือง พิษณุโลก         1 8 9
หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก           2 2
ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี       2 2   4
ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์       5 4 19 28
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์         29 18 47
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์         11 44 55
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์         1   1
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์         1   1
เพรชละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์       3 11 11 25
แคน วาปีปทุม มหาสารคาม   1     4   5
เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม           16 16
เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม         2   2
เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม       2   13 15
แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม         2 3 5
นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด           5 5
บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด         2 3 5
โพนสูง ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด         3 11 14
หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด         2 3 5
ดอนทราย ปากบ่อ ราชบุรี           2 2
เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี         1 3 4
โคกตูม เมือง ลพบุรี         2   2
งิ้วราย เมือง ลพบุรี         1 15 16
ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี         1 2 3
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี         9 5 14
บัวชุม ชัยบาดาล  ลพบุรี         2 1 3
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี           10 10
ศิลาทิพย์  ชัยบาดาล  ลพบุรี         1 1 2
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี         1   1
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี         16 4 20
บ้านโปง งาว ลำปาง         2 3 5
ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน         3   3
ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน         12 2 14
โคกขมิ้น วังสะพุง เลย         3 22 25
ท่าคลองช้าง ผาขาว เลย 14 3 1 2 7 19 46
ผาสามยอด เอราวัน เลย           5 5
ผาอินทร์แปลง เอราวัน เลย         5 5 10
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย         4 3 7
น้ำสวย เมือง เลย         2 2 4
ท่าคลองช้าง ผ้าข่าว เลย       3 1 6 10
ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย           5 5
ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร       4     4
เดื่อศรีคันไชย วาริชภูมิ สกลนคร         2 3 5
ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร   3 2       5
ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร           1 1
พังโคน พังโคน สกลนคร 3 11     1 5 20
ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร         4   4
แร่ พังโคน สกลนคร 5           5
หนองลาก เมือง สกลนคร         1   1
ไฮหยอง พังโคน สกลนคร       2 3 2 7
สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร           4 4
ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจีย์ สมุทรปราการ         1 2 3
แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี         1   1
เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี         1   1
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี         4 3 7
บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี         2 2 4
ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี   2 3       5
หนองแค หนองแค สระบุรี         1 2 3
บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี           2 2
บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี         1 4 5
โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี           5 5
ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี         1 3 4
หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี   4 1       5
ตระเปียงเตีย ลำดวน สุรินทร์       5     5
บึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์           5 5
พระแก้ว สังขะ สุรินทร์           2 2
นาดี เมือง สุรินทร์         1 4 5
นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู         1   1
ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี         4 3 7
นาบัว เพ็ญ อุดรธานี         1 14 15
ปะโค กุดจับ อุดรธานี         3   3
วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี           4 4
หนองกุ้งทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี         2 3 5
หนองไฮ เมือง อุดรธานี           2 2
หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี           5 5
รวม 59 250 182 203 951 1062 2707

และเมื่อนำที่อยู่ของเกษตรกรที่ซื้อสุกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาระบุตำแหน่งบนแผนที่ Googlemap ตายรายละเอียดในระดับตำบล ได้รายละเอียดการกระจายตัวของเกษตรกรตามแผนที่ดังนี้

แผนที่การจำหน่ายสุกร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 

หมายเหตุ:ข้อมูลการจำหน่ายตามรายละเอียดบัตรประชาชนของเกษตรกรที่ใช้บริการ