ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

นายสัมฤทธิ์ แสนบัว
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2538 - พ.ศ.2551
นายวิศาล ศรีสุริยะ
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554
นายจงเจษฎ์ ศรีกระจ่าง
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556
นายวิชัย ทิพย์วงค์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2556 -
นายกมล ฉวีวรรณ
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2559 -พ.ศ.2564