การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

หน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การผลิตพันธุ์แท้

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การผลิตแม่สองสาย

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การผลิตสุกรขุน

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ สุกรคัดออก

การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมสุกรของศูนย์ฯ การสั่งน้ำเชื้อสดเพื่อใช้ผสมเทียม

ฟาร์มเครือข่าย