นายกมล ฉวีวรรณ  นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ  รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
นายบรรจง สุขสุทธฺ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นางจันทกานต์ แสวงมี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิวัฒน์ กัลยาลัง นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
นางสาววิไลวรรณ แทนธานี นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
นางกฤษณา กัลยาลัง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน
นายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นางสาวสิริมิตร ภัควิศัลย์ศยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภควรรณ ประภาวัต  นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
Pranomchai
---
---
---