ผลการทดสอบพันธุ์สุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ปีงบประมาณ 2563

ค่า CB CH LR LW PC3 PC5 PT LRLW LWLR D can D dld ผลรวมทั้งหมด
จำนวนสุกร 43 4 87 78 18 100 48 3 3 75 52 511
AGE90 Max 216.10 382.00 161.43 175.45 167.88 179.92 177.44 147.92 151.89 162.65 171.56 382.00
AGE90 Min 140.76 250.75 126.49 127.96 124.44 118.00 134.68 138.82 141.30 121.00 125.80 118.00
AGE90 Average 169.03 315.28 143.60 145.59 149.29 149.37 157.38 143.08 147.36 142.07 146.34 150.08
ADG Max 898.81 380.95 1162.79 1275.00 1000.00 1200.00 1121.21 955.88 1304.35 1575.76 1132.08 1575.76
ADG Min 438.57 238.10 696.63 662.92 681.82 670.45 637.93 666.67 900.00 717.95 733.33 238.10
ADG Average 721.35 304.76 906.05 931.84 845.06 891.23 822.56 829.74 1080.69 925.34 916.91 881.36
FCR Max 8.41 4.12 3.14 3.08 3.16 3.47 3.49 3.46 2.31 3.29 3.17 8.41
FCR Min 1.65 2.89 1.55 1.54 2.36 1.78 1.92 2.31 1.70 1.54 1.93 1.54
FCR Average 2.98 3.68 2.47 2.37 2.63 2.48 2.55 3.02 2.08 2.48 2.42 2.52
BFX Max 2.90   1.50 2.05 1.50 1.40 1.25 1.75 1.15 1.70 1.60 2.90
BFX Min 0.80   0.70 0.65 0.80 0.65 0.65 1.05 0.85 0.75 0.80 0.65
BFX Average 1.40   1.00 1.15 1.07 0.97 0.85 1.32 0.98 1.21 1.11 1.08
LEAR Max 60.96   46.36 48.26 52.07 48.90 52.07 46.35 43.82 46.99 46.99 60.96
LEAR Min 15.24   29.21 27.94 34.93 26.03 15.88 38.73 31.75 24.13 28.58 15.24
LEAR Average 36.68   37.48 37.38 41.52 36.54 42.28 41.49 38.10 33.71 37.97 37.34
L1 Max 114.00 89.00 112.00 112.00 104.00 106.00 109.00 110.00 105.00 112.00 105.00 114.00
L1 Min 93.00 81.00 96.00 96.00 94.00 93.00 90.00 104.00 100.00 94.00 91.00 81.00
L1 Average 102.51 85.50 104.05 102.86 99.28 99.92 99.21 107.00 102.33 100.01 97.73 100.93
W Max 114.00 96.00 107.00 107.00 109.00 114.00 107.00 106.00 100.00 111.00 110.00 114.00
W Min 40.00 77.00 47.00 95.00 99.00 94.00 95.00 99.00 97.00 98.00 96.00 40.00
W Average 106.67 87.00 98.94 100.42 102.72 101.82 100.48 102.00 98.67 104.21 103.54 101.82
H Max 114.00 57.00 101.00 66.00 63.00 68.00 64.00 65.00 63.00 69.00 68.00 114.00
H Min 59.00 39.00 55.00 56.00 56.00 59.00 51.00 61.00 58.00 60.00 58.00 39.00
H Average 65.56 50.50 61.18 61.28 60.39 63.23 60.06 63.00 60.33 64.73 62.79 62.44

หมายเหตุ:

CB : พันธุ์ลูกผสม
CH : พันธุ์จินหัว
LR : พันธุ์แลนด์เรซ
LW :พันธุ์ลาร์จไวท์
PC3 : พันธุ์ปากช่อง3
PC5 : พันธุ์ปากช่อง5
PT : พันธุ์เปียแตรง
LRLW : พันธุ์ลูกผสมสองสายพ่อแลนด์เรซแม่ลาร์จไวท์
LWLR : พันธุ์ลูกผสมสองสายพ่อลาร์จไวท์แม่แลนด์เรซ
D can : พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์แคนาดา
D dld : พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์
F : เพศเมีย
M : เพศผู้
AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม
ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)
BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)
L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)
W : ความยาวรอบอก
H : ความสูง
Max : ค่าสูงสุด
Min : ค่าตำสุด
Average : ค่าเฉลี่ย

ดาวน์โหลดผลการทดสอบพันธุ์สุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ปีงบประมาณ2563 (จำแนกพันธุ์จำแนกเพศ)