สุกรพันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์แคนาดา Duroc Canada Pig

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์แคนาดา เป็นสุกรที่เจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงมาก เป็นสุกรที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเข้ามาจากประเทศแคนาดา เมื่อ พ.ศ. 2536 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร (ชื่อเดิมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา) กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสัตว์เล็ก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (ชื่อเดิมกองบำรุงพันธุ์สัตว์) นำมาปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย  ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน โดยเฉพาะการใช้เป็นพ่อพันธุ์สำหรับการผลิตสุกรขุนสามสาย  และเป็นนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ลักษณะประจำพันธุ์

     สีแดง หูตก มีความแข็งแรงทนทาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี อายุลูกสุกรเมื่อ 2 เดือนขึ้นไปแล้ว จะเลี้ยงง่าย โตเร็ว

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะ

ค่าเฉลี่ย

อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม(วัน)

160

อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน)

850

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก

2.50

ความหนาไขมันสันหลัง(เซนติเมตร)

1.1

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน(ตารางเซนติเมตร)

36

การนำไปใช้ประโยชน์

สุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่สายพันธุ์แคนาดา แนะนำให้ใช้เป็นพ่อสุดท้ายในการผลิตสุกรขุน  จะทำให้ได้สุกรขุนที่ มีความแข็งแรงอโตเร็ว  ส่งตลาดได้เร็ว