ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2549 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธุ์ CB Dcan Dden Dnew H LRcan LReng LRire LRnor LWcan LWire LWnew MS PC2 PC3 PC4 PC5 PT 2550
สุกร(ตัว) 16 32 30 116 2 21 21 74 14 31 96 13 4 194 73 15 194 51 997
AGE90 154.50 159.28 154.72 163.72 181.00 145.99 158.04 153.08 151.43 151.53 156.69 153.73 300.77 167.17 164.00 178.83 163.94 170.32 162.40
ADG 852.42 810.97 864.52 834.67 650.33 899.48 842.45 904.87 909.15 857.33 866.48 930.15 309.03 792.16 810.46 802.48 815.73 746.99 826.71
FCR 2.44 2.57 2.37 2.48 2.98 2.46 2.53 2.38 2.36 2.55 2.39 2.32 4.28 2.52 2.57 2.51 2.49 2.61 2.49
LEAr 40.08 34.15 34.71 36.24 40.96 32.93 33.87 35.00 34.70 34.11 34.67 37.71 23.02 39.20 39.44 40.43 38.56 40.68 37.27
BFx 1.15 0.91 0.72 0.91 0.97 0.86 0.81 0.81 0.91 0.84 0.95 0.94 1.69 0.81 0.92 0.82 0.77 0.73 0.85
L1 105.88 101.03 102.35 99.18 98.00 107.95 105.95 105.73 109.14 105.35 106.13 105.62 87.00 101.48 100.21 97.33 100.78 103.59 102.32
L2 87.44 83.89 84.35 81.66 83.00 88.05 87.05 86.68 89.36 86.42 87.52 87.04 73.00 82.97 81.84 80.73 82.77 84.11 83.98
L2 43.44 42.00 41.92 41.28 39.50 44.74 43.76 42.37 44.39 43.50 44.90 44.42 33.50 41.40 40.95 40.67 41.89 42.24 42.19
รอบอก 105.00 101.56 103.70 101.45 104.50 97.95 97.57 97.90 98.25 99.45 97.53 98.12 88.75 98.52 98.85 103.47 99.55 96.73 99.25
ความสูง 64.00 65.38 66.30 64.06 65.00 63.05 61.52 61.36 60.93 63.26 62.19 60.46 57.75 62.14 60.58 63.40 63.59 61.46 62.71

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)

จำนวนสุกรที่จบทดสอบ ปี 2550

อายุเมื่อ 90 กิโลกรัม สุกรจบทดสอบ ปี 2550

อัตราการเจริญเติบโตของสุกร ที่จบทดสอบใน ปี 2550

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก สุกรจบทดสอบ ปี 2550

ความหนาไขมันสันหลัง สุกรจบทดสอบ ปี 2550

พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน สุกรที่จบทดสอบ ปี 2550