ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

เรื่อง รายชื่อผู้ทีผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล โครงการพัฒาต้นแบบ Precision Pig Farming

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เรื่อง รายชื่อผู้ทีผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล โครงการพัฒาต้นแบบ Precision Pig Farming