ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

เรื่อง รายชื่อผู้ทีมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

SRDC page 005

SRDC page 006