ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ สมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบแปลงใหญ่ครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรโดยลดต้นทุนการผลิต และสร้างคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น เพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการเลี้ยงสุกรของชุมชมแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาต้นเองได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ