ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 2561

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 6 ปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้ความสำเร็จของการผลิตเนื้อสัตว์บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรม นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ตลอดจนผลงานวิชาการอื่นๆ โดยมีนายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6 ปี 2561 และนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการหมูดำเชียงใหม่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 2561