สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ปี 2562

จากการเปิดให้บริการการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร URL https://moopakchong.org/ ในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา จากการติดตามเก็บข้อมูลด้วย google analytics สามารถจำแนกการข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์เป็นเป็นรายเดือนได้ดังนี้

ข้อมูลภาพรวมผู้ชมเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

เดือน ผู้ใช้
ต.ค.-61 777
พ.ย.-61 1105
ธ.ค.-61 1050
ม.ค.-62 1880
ก.พ.-62 1496
มี.ค.-62 1280
เม.ย.-62 1035
พ.ค.-62 1433
มิ.ย.-62 1387
ก.ค.-62 1589
ส.ค.-62 1736
ก.ย.-62 1804
เฉลี่ย / เดือน 1381
รวม 16572

กราฟเปรียบเทียบข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ปี 2562

statistics website 2562

หมายเหตุ:ข้อมูลจาก google analytics ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561- เดือน กันยายน 2562