เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย นายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์โพรไบโอติกและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสุกร โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประชุมในรูปแบบ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย นายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์โพรไบโอติกและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย นายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์โพรไบโอติกและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย นายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์โพรไบโอติกและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดย นายกมล  ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์โพรไบโอติกและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสุกร