ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ โตวิทศิรินเรศ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ดำเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ชนิดสุกร ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ของ วินัยฟาร์ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม การพัฒนาพันธุ์สุกร ระบบการป้องกันโรคที่มีความสำคัญต่อการผลิตสุกร พร้อมมอบหนังสือรับรอง การเป็น เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ฟาร์มเครือข่ายฯมีการจำหน่าย สุกรหย่านม และสุกรขุน ที่เกิดจาก พ่อสุกรพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เป็นการกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้สมาชิกเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 20 ราย ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเกษตรกรเครือข่ายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ รอบ 2/2566