เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ โตวิทศิรินเรศ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566 โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ระดมสรรพกำลังของทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีการเกิดภัยพิบัติด้านเกษตร โดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566

นายจักรพันธ์  โตวิทศิรินเรศ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2566