เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ที่เข้ามาตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP ฟาร์มสุกรของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม GAP