เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ EBV ที่ได้ทำกันในวัน 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มาใช้ในการสร้างดัชนีการคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้สายพ่อและสายแม่ เพื่อการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยนักวิจัย นายวิชพัฒน์ นามบัณฑิต ถ่ายทอดเทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ EBV ที่ได้ทำกันในวัน 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มาใช้ในการสร้างดัชนีการคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้สายพ่อและสายแม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ EBV ที่ได้ทำกันในวัน 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มาใช้ในการสร้างดัชนีการคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้สายพ่อและสายแม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ EBV ที่ได้ทำกันในวัน 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มาใช้ในการสร้างดัชนีการคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้สายพ่อและสายแม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ EBV ที่ได้ทำกันในวัน 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มาใช้ในการสร้างดัชนีการคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้สายพ่อและสายแม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยทีมงานวิจัยได้นำผลการวิเคราะห์ EBV ที่ได้ทำกันในวัน 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มาใช้ในการสร้างดัชนีการคัดเลือกสุกรพันธุ์แท้สายพ่อและสายแม่