เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับกลุ่ม นักวิชาการ จากกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง จำนวน 27 คน ที่ได้เข้าศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมแสนบัว ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พร้อมบรรยายสรุปภาระกิจของหน่วยงานและ บรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับกลุ่มนักวิชาการ จาก กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับกลุ่มนักวิชาการ จาก กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับกลุ่มนักวิชาการ จาก กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับกลุ่มนักวิชาการ จาก กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับกลุ่มนักวิชาการ จาก กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับกลุ่มนักวิชาการ จาก กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง