เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานช่างศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน ส่วนแนวทางแก้ใขปัญหาในระยะยาว ทีมงานช่างจะระดมความคิดเห็นในทีมและดำเนินการ แก้ใขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายช่างชำนาญงาน นำทีมงานช่าง ขึ้นทำความสะอาดหลังคาอาคารอำนวยการ เพื่อทำการระบายน้ำและตักเศษขยะออกจาก หลังคาอาคารนักงาน