เงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

  1. ข้อมูลที่กรอกลงทะเบียนต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
  2. กรุณาใช้ข้อมูล e-mail ที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เพราะท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียน รูปแบบการป้อน e-mail ให้เป็นอักษรอังกฤษตัวเล็กเท่านั้น ชื่อผู้ใช้งานให้เป็นชื่อที่ท่านจดจำได้ง่าย
  3. การจองสุกรท่านสามารถจองได้ใบจองละไม่เกิน 5 ตัว สำหรับท่านที่บันทึกจองเกินใบจองละ 5 ตัวเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจัดสุกรให้ท่านไม่เกิน 5 ตัว
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรไม่มีนโยบายจัดส่งบริการตามที่อยู่ที่เกษตรกรลงทะเบียน  เกษตรกรต้องเดินทางมารับบริการเองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรเท่านั้น  
  5. ราคาสุกรที่ระบบประมวลผลเป็นเพียงราคาคาดการณ์เท่านั้น ราคาจริงคิดตามราคาประกาศของกรมปศุสัตว์ เช่น สุกรจบทดสอบจำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรพันธุ์คัดออกน้ำหนัก 12 กิโลกรัมแรกคิด 1,300 บาท กิโลต่อไปบวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท

 

คำจำกัดความ

  1. น้ำเชื้อสุกร หมายถึง น้ำอสุจิของพ่อพันธุ์สุกรที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรได้รีดและทำการเจืองจางด้วยอาหารเลี้ยงน้ำเชื้อแล้ว การสั่งจองให้กรอกข้อมูลการจองให้ครบถ้วน เมื่อคลิกส่งใบสั่งน้ำเชื้อสุกรแล้วให้ท่านโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางเบอร์มือถือ 081-955-3045 เพื่อยืนยันการสั่งอีกครั้ง ในการมารับน้ำเชื้อสุกรให้ท่านเตรียมอุปกรณ์สำหรับขนย้ายน้ำเชื้อมาให้พร้อม และมารับในวัน และเวลาราชการเท่านั้น
  2. สุกรจบทดสอบพันธุ์ หมายถึง สุกรที่ผ่านขั้นตอนการทดสอบพันธุ์จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว น้ำหนักประมาณ 85 -110 กิโลกรัม ต่อตัวจำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์
  3. สุกรพันธุ์คัดออก หมายถึง ลูกสุกรที่ผ่านการอนุบาลจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว จะมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม สามารถนำไปเลี้ยงเพื่อใช้ทำเป็นพ่อแม่พันธุ์สุกรได้ จำหน่ายน้ำหนัก 12 กิโลกรัมแรกคิด 1,300 บาท กิโลต่อไปบวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์
  4. สุกรคัดออก หมายถึง ลูกสุกรที่ผ่านการอนุบาลจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรแล้ว จะมีน้ำหนักตัวประมาณ 10-20 กิโลกรัม แต่ไม่เหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรสามารถนำไปเลี้ยงขุนได้ จำหน่ายน้ำหนัก 12 กิโลกรัมแรก 1,000 บาท กิโลต่อไปบวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท หรือตามประกาศกรมปศุสัตว์

อ่านเงื่อนไขเข้าใจแล้ว ไปหน้าจองสุกร