ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ภาพ

ปี พ.ศ.ที่ ดำรงตำแหน่ง

นายสัมฤทธิ์์ แสนบัว

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

พ.ศ.2538 – พ.ศ.2551

นายวิศาล ศรีสุริยะ

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

พ.ศ.2551 – พ.ศ.2554

นายจงเจษฎ์ ศรีกระจ่าง

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556

นายวิชัย ทิพย์วงค์

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

พ.ศ.2556 –

นายกมล ฉวีวรรณ

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

พ.ศ.2559-