ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

เรื่อง การงดให้บริการ

เนื่องจากการระบาดของโรค PRRS ที่กระจายในพื้นที่หลายจังหวัด ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรจึงของดการจำหน่ายสุกรชั่วคราว เพื่อลดการกระจายของโรคที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้าย และการเพิ่มความรุนแรงของโรคจากการเปลี่ยนแปลงประชากรสุกรในฟาร์มเกษตรกร และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะแจ้งการจำหน่ายอีกครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10.00 น.